Cel: Kompleksowe wdrożenie polityki spójności zgodnej z nowelizowaną ustawą o jawności życia publicznego.

 

Zgodnie z założeniami i głównym celem projektu ustawy o jawności życia publicznego (do wglądu TUTAJ) jest zwiększenie transparentności oraz kontroli społecznej nad osobami pełniącymi funkcje publiczne. Niektóre z zapowiadanych zmian zbliżone są do innych wiodących przepisów antykorupcyjnych takich jak: UK Bribery Act, regulacji amerykańskich czy nowej francuskiej ustawy antykorupcyjnej (Sapin II).

Zarządca oferty:

Maciej Schab

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(+48) 530 264 429

Podstawowe elementy wykonywanego wdrożenia

Przeprowadzamy kompleksowe wdrożenie polityki spójności zgodnie z nowelizowaną ustawą o jawności życia publicznego. Aby dowiedzieć się więcej na temat etapów wdrożenia, prosimy kliknąć poszczególne punkty.

1

Ankietyzacja

Poznanie organizacji, jej struktury i potrzeb. Zbadanie rynku głównego na którym działa, w tym zdefiniowanie szczególnych obszarów ryzyka.

2

Przegląd obowiązujących regulacji i zasad korporacyjnych w zakresie pokrywającym się z ustawą.

Analiza stanu bieżącego w zakresie stosowanych praktyk antykorupcyjnych, przeciwdziałających nadużyciom czy procedur whistleblowing.

3

Przygotowanie planu dostosowawczego.

Zarysowanie planu dostosowawczego na podstawie danych zebranych zgodnie z zebranymi informacjami o przedsiębiorstwie.

4

Opracowanie kodeksu etyki

Określenie wartości, na których opiera się kultura firmy i zasad jakie ma realizować w codziennej działalności, wytypowanie postaw pożądanych a także nieakceptowanych w organizacji. Umożliwienie spójnego zarządzania kwestiami etycznymi w organizacji.

5

Opracowanie umownych klauzul antykorupcyjnych

Przygotowanie klauzul dla kontrahentów nakładających obowiązek zapoznania się i przestrzegania zasad etyki danej organizacji. Szczególnie istotne wobec dostawców usług pośrednich świadczących usługi wspomagające względem klientów organizacji.

6

Opracowanie procedury i wytycznych dotyczących otrzymywanych prezentów

Zapobieganie tworzeniu relacji nieformalnych i korupcjogennych.

7

Opracowanie procedur Whistleblowing - opracowanie procedur informowania właściwych organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych

Opracowanie procedury zgłoszeń bezpośrednich do dedykowanego działu z użyciem kanałów telekomunikacyjnych (poczta, strona www itp) , zapewniających transparentne i jednocześnie niejawne lub anonimowe rozpatrzenie zgłoszenia.

8

Opracowanie wewnętrznych procedur postępowania w sprawie zgłoszenia nieprawidłowości

Opracowanie procedury działań wewnętrznych w przypadku wykrycia nieprawidłowości, ramy postępowań wyjaśniających - co się dzieje z informacją po zgłoszeniu, kto jest odpowiedzialny za przeprocesowanie zgłoszenia, jakie są procedury ochrony zgłaszającego i jakie działania mogą lub powinny być podjęte po zgłoszeniu.

9

Wdrożenie - przygotowanie komunikacji zarządczej

Dla skuteczności wdrożenia, konieczne jest spójne i widocznie poparcie dla etyki i przestrzegania reguł compliance, wyznaczenie standardów, wspieranie etycznego przekazu liderów organizacji.

10

Szkolenie podnoszące świadomość

11

Przygotowanie raportu do przekazania dla klienta.

Najważniejsze założenia projektu ustawy o jawności życia publicznego

OCHRONA SYGNALISTÓW

O ochronie sygnalistów (osób, które w dobrej wierze informują o nieprawidłowościach w miejscu pracy) będzie decydować prokurator. Przewidziany zakres ochrony obejmuje m.in. warunki zatrudnienia – bez zgody prokuratora nie będzie można rozwiązać ani zmienić umowy o pracę podpisanej z sygnalistą.

ROZWIĄZANIA ANTYKORUPCYJNE

Ustawa nakłada obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych w jednostkach sektora publicznego oraz w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Nowe wymogi będą dotyczyć m.in.: kodeksu etyki, klauzul antykorupcyjnych, procedur dotyczących otrzymywania prezentów, szkoleń oraz dochodzeń wewnętrznych.

SANKCJE

W przypadku postawienia zarzutów korupcyjnych CBA będzie mogło przeprowadzić kontrolę procedur antykorupcyjnych w danym podmiocie. Wysokość sankcji może wynieść nawet 10 mln złotych, ponadto ukarany podmiot będzie wykluczony z ubiegania się o zamówienia publiczne przez 5 lat.

 

Przepisy ustawy zawierają także 3-letni zakaz zatrudnienia osoby pełniącej funkcje publiczne (po zakończeniu pełnienia funkcji) w podmiocie, wobec którego osoba publiczna podejmowała ważne decyzje.

 

Osoby pełniące funkcje publiczne, które złamią 3- letni zakaz zatrudnienia, narażą się na kary grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat, a także zwrot dochodu osiągniętego wbrew zakazowi. Z kolei przedsiębiorcy zatrudniający taką osobę mogą otrzymać karę w wysokości do 500 tys. złotych.

ZMIANY W SEKTORZE PUBLICZNYM

Zmiany w sektorze publicznym będą dotyczyć m.in. oświadczeń majątkowych wraz z rozszerzeniem listy osób zobowiązanych do ich składania i zobowiązaniem do publikowania w BIP, prowadzenia rejestru umów cywilnoprawnych oraz udostępniania na stronach internetowych informacji o wydatkach dokonywanych za pomocą służbowych kart płatniczych przez osoby, które mają prawo do korzystania z tych kart w związku z pełnieniem funkcji w tych podmiotach.

 

Podmioty, które nie będą prowadziły, aktualizowały lub udostępniały rejestru umów, bądź nie przekażą szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego pełnych danych z rejestru umów będą podległy karze pozbawienia wolności do trzech lat. W przypadku mniejszej wagi, sprawca czynu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Dlaczego warto?

  • Sporządziliśmy ponad 9 000 dokumentacji związanych z obsługą biznesową i inżynierską dla podmiotów, firm i organizacji z różnych branż.
  • Współpracujemy z doświadczonymi ekspertami, dzięki czemu masz gwarancję profesjonalnego podejścia do wykonywanego zadania.
  • Dostosowując swoją organizację do nowych wytycznych, masz pewność, że zabezpieczasz jej interes w należyty sposób i unikniesz sankcji.
  • Zwiększasz swoją wiarygodność w oczach partnerów biznesowych, współpracowników oraz społeczeństwa.

 

Oszczędzasz nawet do 100% kosztów.

Kontakt

Schab

Kontakt w sprawie oferty:

Maciej Schab

Customer Service Director

tel: (+48) 530 264 429

Rutkowska

Kontakt w sprawie oferty:

Aleksandra Rutkowska-Tkaczyk

Senior New Business Advisor

tel: (+48) 536 283 056